Ξενοφώντος, Ελληνικά, Βιβλίο Γ, I, 1-2
 Ξενοφώντος, Ελληνικά, Βιβλίο Γ, I, 1-2 
Α. Αδίδακτο κείμενο
 ἡ μὲν δὴ Ἀθήνησι  στάσις οὕτως ἐτελεύτησεν. ἐκ δὲ τούτου πέμψας Κῦρος ἀγγέλους εἰς Λακεδαίμονα ἠξίου, οἷόσπερ αὐτὸς Λακεδαιμονίοις ἦν ἐν τῷ πρὸς Ἀθηναίους πολέμῳ, τοιούτους καὶ Λακεδαιμονίους αὐτῷ γίγνεσθαι. οἱ δ' ἔφοροι δίκαια νομίσαντες λέγειν αὐτόν, Σαμίῳ τῷ τότε ναυάρχῳ ἐπέστειλαν ὑπηρετεῖν Κύρῳ, εἴ τι δέοιτο. κἀκεῖνος μέντοι προθύμως ὅπερ ἐδεήθη ὁ Κῦρος ἔπραξεν˙ ἔχων γὰρ τὸ ἑαυτοῦ ναυτικὸν σὺν τῷ Κύρου περιέπλευσεν εἰς Κιλικίαν, καὶ ἐποίησε τὸν τῆς Κιλικίας ἄρχοντα Συέννεσιν μὴ δύνασθαι κατὰ γῆν ἐναντιοῦσθαι Κύρῳ πορευομένῳ ἐπὶ βασιλέα. ὡς μὲν οὖν Κῦρος στράτευμά τε συνέλεξε καὶ τοῦτ' ἔχων ἀνέβη ἐπὶ τὸν ἀδελφόν, καὶ ὡς ἡ μάχη ἐγένετο, καὶ ὡς ἀπέθανε, καὶ ὡς ἐκ τούτου ἀπεσώθησαν οἱ Ἕλληνες ἐπὶ θάλατταν, Θεμιστογένει τῷ Συρακοσίῳ γέγραπται.
                                                              
B. Παρατηρήσεις
1. Να μεταφραστεί το κείμενο.
2. Να γραφούν στον ίδιο χρόνο τα απαρέμφατα και  οι μετοχές των  ρημάτων του κειμένου που            βρίσκονται σε αόριστο.
3.  δέοιτο , περιέπλευσεν: να κλιθούν τα ρήματα στην οριστική ενεστώτα και παρατατικού.
4. Να καθοριστεί η συντακτική θέση των υπογραμμισμένων λέξεων.
5. «ἡ μὲν δὴ Ἀθήνησι  στάσις οὕτως ἐτελεύτησεν»: να εξαρτηθεί η πρόταση από τη φράση 
   « Θεμιστογένης ἔγνω...».
6. «ὡς μὲν οὖν Κῦρος στράτευμά τε συνέλεξε»: να τραπεί η ενεργητική σύνταξη σε παθητική.